Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde

Udvalgte punkter på mødet den 26. september 2017
29. september 2017

Boost til byggesagsområdet (Pkt. 4)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at tilføre ekstra ressourcer til byggesagsområdet i Center for Plan & Miljø. Formålet er at forkorte sagsbehandlingstiden i byggesager og fjerne en sagspukkel, der er oparbejdet over flere år. I 2017 får byggesagsområdet en tillægsbevilling på 1,15 mio. kr. og i 2018 1,3 mio. kr.  Midlerne skal bl.a. bruges til konsulentbistand og midlertidig ansættelse af studentermedhjælpere. 

Lokalplan for boliger på Kløverprisvej forkastet (Pkt. 5, 6, 31)

Kommunalbestyrelsen har forkastet forslaget til en ny lokalplan og kommuneplantillæg for et boligområde på Kløverprisvej. Det sker bl.a. på baggrund af en miljøvurdering, høringssvar og tilkendegivelser fra borgere i den offentlige debat.

Kommunen bevarer 100 % anvisningsret i Avedøre Stationsby (Pkt. 7)

Avedøre Boligselskab/KAB har forlænget sin samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune om anvisningsret til boliger i Avedøre Stationsby. Kommunen har siden 1997 haft 100 % anvisningsret i bydelen, og det har haft en gavnlig virkning for udviklingen i området.

Fingerplan 2017 tilgodeser Hvidovres ønske (Pkt. 8, 9, 10, 11)

2017-versionen af Fingerplanen trådte i kraft i slutningen af juni. Fingerplanen er et dokument, som sætter rammerne for den fysiske planlægning og udvikling i hele hovedstadsområdet. Fingerplanen var tidligere på året i høring, og her meldte Hvidovre Kommune et ønske ind om, at ”Den grønne kile” skulle ændres, så et par ejendomme i Avedøre Landsby ville blive holdt fri. Dette ønske er imødekommet i den nye fingerplan.
Hvidovre Kommune bidrager også til andre høringssvar til Fingerplanen sammen med kommunerne omkring Køge Bugt Strandpark og i samarbejdet om LOOP City. Disse høringssvar drejer sig bl.a. om at skabe endnu mere rekreativt areal ved Strandparken og udvikling af erhvervsområdet på Avedøre Holme.

Vision for skolernes fysiske rammer (Pkt. 15)

En ny vision for skolernes fysiske rammer skal fremover sætte retningen, når skolerne skal renoveres og ombygges. Visionen siger bl.a., at de fysiske rammer skal understøtte samarbejde, problemorienteret arbejde og holddannelse på tværs. De skal også inspirere til mere motion og bevægelse, være med til at fremme inklusion og sikre, at skolerne kan bruges både i og udenfor skoletiden.
I efteråret 2017 bliver alle skolerne gennemgået og vurderet ud fra visionens fokuspunkter. Derefter vil der blive udarbejdet en samlet 10-årsplan for bygge- og ombygningsprojekter på skolerne. 10-årsplanen skal til politisk godkendelse i starten af 2018. 

Evaluering af inklusion på folkeskolerne (Pkt. 16)

En evaluering af inklusionen under kvalitetsløftet på skolerne i 2012-2016 viser, at det er lykkedes at inkludere flere børn i undervisningen. I januar 2016 havde Hvidovre Kommune en inklusionsgrad på 96 %, og det er højere end i andre sammenlignelige kommuner. 
I arbejdet med kvalitetsløftet er der gjort en lang række tiltag på skolerne for at øge inklusionen, og bl.a. har pædagogisk personale, skoleledere og forvaltningsmedarbejdere fået ekstra uddannelse i inklusion.

Klippekort til plejehjemsbeboere (Pkt. 20)

På finansloven er der afsat penge til, at plejehjemsbeboere kan få klippekort til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Klippekortet skal bruges til aktiviteter, der ligger ud over den almindelige pleje, fx en tur til ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. 

Kommunen overtager roklubbens hus (Pkt. 21 og 22)

Hvidovre Kommune køber Hvidovre Roklubs klubhus. Huset trænger til renovering, men inden den sættes i gang, skal der udarbejdes en tilstandsrapport, som kommunalbestyrelsen skal se på. Indtil videre er det vurderet, at en renovering vil koste omkring 2,2 mio. kr.
Kommunen har samtidig indgået en brugsretsaftale med roklubben, som bl.a. indebærer, at klubhuset skal kunne bruges af andre i dagtimerne.

Klimamål for 2016 er næsten nået (Pkt. 25)

Grønt Regnskab 2016 for Hvidovre Kommune viser, at målene for mindre udledning af CO2 næsten er nået. Som klimakommune har Hvidovre aftalt med Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen årligt skal mindske sit samlede CO2-udslip med 2 %. I 2016 lykkedes det at skære 1,8 % på CO2-udledningen.
Kommunen har i 2016 investeret 8,5 mio. kr. i energibesparende tiltag som isolering og udskiftning af vinduer, og kampagner, som skal få ansatte og brugere til at spare på ressourcer og energi. 
En del af forklaringen på, hvorfor kommunen ikke helt nåede sine klimamål i 2016, er, at forbruget af el og vand er steget – bl.a. fordi kommunen har overtaget brandstationen på Avedøre Havnevej.
Kommunen fortsætter arbejdet med at nå målet om 2 % mindre CO2, og bl.a. er det forventningen, at energi-renoveringsprojektet ESCO vil spare endnu mere energi.

Analyse af trafikløsning fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital (Pkt. 26)

Der bliver nu afsat 200.000 kr. til, at Hvidovre Kommune sammen med Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden kan få lavet en analyse af en eventuel trafikløsning mellem Ny Ellebjerg Station og Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital. Formålet med analysen er at undersøge mulighederne for at føre metroen fra Ny Ellebjerg videre til Hvidovre.
I analysen vil der bl.a. kigget på forskellige linjeføringer, teknologi, potentiale for byudvikling, antallet af passagerer, økonomi og konsekvenser for anden kollektiv trafik og biltrafik.

Allingvej gøres mere grøn og trafiksikker (Pkt. 27)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at udformningen af Allingvej skal ændres, så der bliver mindre støj, og sikkerheden for både bilister og bløde trafikanter bliver bedre. Efter omlægningen af vejen vil biltrafikken køre ad to spor i den del, der vender ud mod motorvejen og Ringstedbanen. Ind mod boligerne på den anden side vil der blive etableret parkeringsområde. Desuden vil der blive cykelsti, græsrabat og vejtræer.

Investering i klimatilpasning og stormflodssikring (Pkt. 28)

Hvidovre Kommune ruster sig til det store arbejde, der ligger forude med klimatilpasning og sikring mod stormflod. Samarbejdet med bl.a. borgere, virksomheder, boligselskaber og andre kommuner kræver flere ressourcer og koordinering, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres et særligt ”program”, der samler alle kommunens indsatser inden for klimasikring. Kommunen har i forvejen medarbejdere, som arbejder med klimatilpasning, men nu bliver dette arbejdsfelt tilført yderligere 1,1 mio. kr.

Lokalplan for nye boliger i Filmbyen (Pkt. 29)

Der vil blive udarbejdet et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde i Filmbyen. Det sker på baggrund af en forudgående høring i foråret og de ændringer, som bygherrens efterfølgende indarbejdede i sit projektforslag. Når forslaget til en ny lokalplan er færdigt, vil det blive behandlet i kommunalbestyrelsen. Derefter vil det komme i offentlig høring i otte uger.

Lokalplan 141 for Landlystvej 42 i offentlig høring (Pkt. 30)

Kommunalbestyrelsen har sendt forslaget til en ny lokalplan for ejendommen Landlystvej 42 i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bebyggelse på en grund, hvor der hidtil har været erhvervsbyggeri og værksted.