KB-nyt

Kort nyt om udvalgte punkter fra kommunalbestyrelsens møde 20. december
4. januar 2017
Udarbejdelse for boligbebyggelse i Filmbyen i Avedøre (punkt 4)
Selskabet Himmerige ApS’ ønske om at opføre en ’grøn by’ i Filmbyen blev drøftet, og et flertal besluttede, at forvaltningen skal indgå i en dialog med Himmerige ApS om at udarbejde et forslag til en forhøring, som præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2017 i form af et udkast til en lokalplan for projektet.

Der er taget hul på budget 2018 (punkt 6)

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at der i 2018 skal findes 26,5 mio. kr., som svarer til en procent af servicerammen.
Kommunalbestyrelsen godkendte på den baggrund direktionens forslag, der indeholder besparelser for 19,5 mio. kr.
Besparelserne fordeler sig således:
Vejafvandingsbidrag: 8,5 mio. kr.
Bidragssatsen for forsikrede tjenestemand: 6, 5 mio. kr.
Gennemførte igangværende og kommende udbud: 3,5 mio. kr.
Nedbringelse af IT-udviklingspulje: 1,0 mio. kr.
Det resterende beløb på 6,17 mio. kr. skal findes i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018.

Børnetal i vækst (punkt 10)
Børnetallene i Hvidovre stiger. Ifølge en prognose fra september 2016 stiger børnetallene for 2017 med 80 børn i alderen 0-2 år i forhold til de tildelte børnetal for 2016. Der er desuden en stigning på 2 børn i alderen 3-5 år i forhold til 2016. Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen af børnetallene. Desuden blev det godkendt, at Børne- og Undervisningsudvalget fremover skal orienteres to gange årligt (i stedet for tre) om det faktiske forbrug af pladser set i forhold til børnetalsprognosen. Børnetallet skal stadig fremover godkendes politisk.


Tidligere beboer donerer 50.000 til Strandmarkshave (punkt 11)

En tidligere, nu afdød beboer, har testamenteret 50.000 kroner til Plejecentret Strandmarkshave. Der er ingen forudsætninger i testamentet, og nu skal ledelsen af plejecentret i dialog med bruger og- og pårørenderådet finde ud af, hvordan arven skal bruges.


Gebyr for ulovligt ophængte valgplakater (punkt 13)
Det skal fremover koste 150 kroner pr plakat, hvis en valgplakat hænger ulovligt i Hvidovre Kommune. Baggrunden for indførelsen af gebyret er, at Vej- og Parkafdelingen ved de sidste tre valg har oplevet, at flere partier ikke efterlever loven, der omhandler valgplakatopsætning (lov om offentlige veje).  Det har betydet, at Vej og Park har brugt ekstra meget tid på administration og tilsyn, henstilling om at fjerne plakaterne, påbud samt efterfølgende opbevaring (½ år) af valgplakaterne. 
I flere andre kommuner – herunder København – har det i flere år været fast praksis at opkræve gebyrer for ulovligt opsatte valgplakater. 

Ændringer i snerydningen (punkt 15)
Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye forbedrede retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse. Det vil især kunne mærkes ved daginstitutionerne, Hjemmeplejens mødesteder, skolerne og cykelstierne på dele af Avedøre Holme.


Handleplan for rotter (punkt 16)

En ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter blev vedtaget. Fremover er der fokus på, at en borger, som har anmeldt rotter, får besøg af en rottebekæmper inden for to hverdage. Derudover skal der arbejdes på at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsningen via hvidovre.dk, hvor det er muligt at anmelde rotteproblemer.


Status på lovliggørelse af byggeri i Præstemosen (punkt 18)
Kommunalbestyrelsen fik en status på den fysiske lovliggørelse af kolonihaverne i Præstemosen. I øjeblikket er Kultur, Miljø og Vækst i gang med at danne sig et overblik over, hvor mange kolonihaver, der er større end det tilladte areal på 57 kvadratmeter. I forbindelse med lovliggørelsen arbejder forvaltningen med tre stadier. Det første er at anmode den enkelte kolonihaveejer om at sende et forslag til fysisk lovliggørelse. I det andet stadie overgives sagen til politiet, hvis ikke kolonihaveejeren ønsker at indgå i en dialog omkring lovliggørelsen. Det sidste stadie handler om, at sager skal behandles politisk, hvis der er en ejer som ønsker dispensation, og sagen har været i nabohøring. 
På kommunalbestyrelsesmødet blev der samtidig godkendt en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af omkostningerne til blandt andet advokatbistand og droneflyvning.