Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 vedtaget Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 for nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362.
10. juni 2020

Kommuneplantillægget udskiller et nyt rammeområde til centerformål benævnt 3C10. Området var tidligere omfattet af rammeområde 3C7.

I dette område udvides anvendelsen for området til at omfatte blandet bolig og erhverv, offentlige formål, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration. Derudover ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser til en maksimal bygningshøjde på 40 m, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bebyggelsesprocent på 300. Den maksimale størrelse for den enkelte butik ændres fra 1.000 til 1.500 m². Tillægget indeholder også en formulering, der skal sikre, at en fremtidig bebyggelses højeste del bliver placeret i områdets sydøstlige hjørne og at bebyggelsen nedtrappes mod vest, så dens højde svarer til de tilstødende nabobygninger.

Kommuneplantillægget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra 5. februar til den 1. april 2020. Der indkom 14 høringssvar til planforslaget.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)

Retsvirkninger

Efter planlovens § 12, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, da det er vurderet at falde indenfor Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med det vedtagne kommuneplantillæg og du kan finde den på linket nedenunder.

Sammenfattende redegørelse af miljørapport til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 8. juli 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

 

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.