Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2020. Høringsperioden løber fra den 6. marts til og med den 15. maj 2020.
6. marts 2020

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180. 

Kommuneplantillægget har til formål at øge den maksimale bebyggelsesprocent til 140, det maksimale etageantal til 8, den maksimale bygningshøjde til 25 m og den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker inden for kommuneplanens område 1C3 til 5.000 m2. Desuden øger kommuneplantillægget den samlede ramme for butiksareal til 8.000 m2 inden for bydelscentret omkring Hvidovrevejs Butikstorv.

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. 

Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 15. maj 2020.

På grund af det gældende forsamlingsforbud har det ikke været muligt at afholde borgermøde om forslaget til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv. 

Det er derfor blevet besluttet at forlænge høringen af lokalplanforslaget. Høringen forlænges fra den 1. maj til den 15. maj 2020

Send dine bemærkninger som mail til Center for Plan og Miljø på plan@hvidovre.dk, eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde er aflyst
Bemærk, at det tidligere annoncerede borgermøde er aflyst på grund af restriktionerne til bekæmpelse af Corona-virus. Borgermødet om lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg skulle have fundet sted den 1. april 2020.

Det er endnu uvist, om borgermødet kan afholdes på et senere tidspunkt.

 
Retsvirkninger
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

Kommunen har vurderet, at kommuneplantillægget skal miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at ændringerne i kommuneplanen er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget. 

Miljøvurderingen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til motorvejen og jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen og motorvejen. Påvirkningerne fra kan være luftforurening og støj fra motorvejen, samt vibrationer fra jernbanen.

Miljørapporten lægges frem i offentlig høring som et selvstændigt dokument i perioden 6. marts til 3. april 2020.

Send dine bemærkninger til miljøvurderingen som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016 (pdf)