Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 for et nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Høringsperioden løber fra den 5. februar til den 1. april 2020.
5. februar 2020

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens ønske om at give mulighed for at udvikle ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 og give plads til ny bebyggelse og funktioner her.

Med kommuneplantillægget gives der mulighed for en bredere anvendelse for området samtidig med at de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres til en maksimal bygningshøjde på 40 m, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bebyggelsesprocent på 300. Derudover ændres den maksimale størrelse for den enkelte butik fra 1.000 til 1.500 m². Tillægget indeholder også en formulering, der skal sikre, at en fremtidig bebyggelses højeste del bliver placeret i områdets sydøstlige hjørne og at bebyggelsen nedtrappes mod vest, så dens højde svarer til de tilstødende nabobygninger her.

Du kan læse mere om det i forslaget til kommuneplantillæg.

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 1. april 2020. 

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Retsvirkninger
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Dette begrundes med, at kommuneplantillæggets indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljørapporten sendes i offentlig høring som et selvstændigt dokument og sideløbende med høringen af planforslaget. Det vil sige, at vi skal have dine bemærkninger til miljørapporten senest den 1. april 2020.

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)