Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 145 i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 10. februar til den 9. marts 2020.
10. februar 2020

Lokalplanen omfatter ejendommene Svend Aagesens Allé 10A-D og er bebygget med en tidligere værkstedsbygning og et autoværksted. Området ligger ca. 300 m fra Hvidovre Station og er del af det stationsnære kerneområde.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etageboligbebyggelse, ikke-generende erhverv og offentlige funktioner. Lokalplan 145 disponeres som to delområder, der udlægges til henholdsvis etageboliger og blandet byområde som etageboliger, ikke-generende erhverv og offentlige formål. Samlet muliggøres etablering af knap 14.000 m² bruttoetageareal, hvor den enkelte grund maksimalt må udnyttes med en bebyggelsesprocent på 145 i delområde 1 og 110 i delområde 2.

Bebyggelsen reguleres ved byggefelter som længehuse i to til fem etager i delområde 1 og op til tre etager i delområde 2. Mellem bygningerne er der udlagt et offentligt tilgængeligt byrum ligesom der etableres tagterrasser i anden sals højde til beboerne.

Lokalplanen skal sikre vejadgang til området fra Kløverprisvej samt etablering af de nødvendige parkeringsarealer og opholdsarealer. Ligeledes indeholder den bestemmelser, der regulerer for bebyggelsens og friarealers udformning, blandt andet med henblik på at mindske muligheden for indblik i forhold til nabobebyggelser mod syd.

Forslag til Lokalplan 145 (pdf)

Offentlig høring og borgermøde

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 9. marts 2020.

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplanforslaget, den 27. februar 2020, kl. 18, på Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 145. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljørapporten sendes i offentlig høring som et selvstændigt dokument og sideløbende med høringen af planforslaget. Det vil sige, at vi skal have dine bemærkninger til miljørapporten senest den 9. marts 2020.

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøvurdering af Lokalplan 145 (pdf)