Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2019 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016. Høringsperioden løber fra den 5. december 2019 til og med den 31. januar 2020.
5. december 2019

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, og er en forudsætning for at Lokalplan 470 kan vedtages.

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 omfatter den vestlige del af Avedøre Landsby, herunder ejendommene på Stavnsbjergvej 11 og 22, Avedørestræde 5, Storegade 10, Smøgen 4 og Stevnsbovej 1.

Formålet med kommuneplantillægget er at overføre en del af dette areal fra landzone til byzone, ændre afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6, samt ændre anvendelsen i det eksisterende rammeområde 4D1 til blandet byområde, herunder til offentlige formål og boligformål.

Baggrunden for dette er, at der er i Fingerplan 2017 blev skabt mulighed for at overføre arealer i den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, da området er taget ud af Fingerplanens bestemmelser om Den Grønne Kile.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge bebyggelserne i den vestlige del af Avedøre Landsby overført fra landzone til byzone og herefter udvikle området omkring Stevnsbogård med et mindre antal boliger.

Derudover øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 til 50 for offentlige formål. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav boligbebyggelse og på 30 for åben-lav boligbebyggelse. Det maksimale etageantal fastholdes på 1½ etage og den maksimale bygningshøjde fastholdes på 12 m.

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 (pdf)

Retsvirkninger
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 
Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 24.december 2019.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.