Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ikke VVM-pligt til etablering af værksted, vaskehal og værksted på Kanalholmen 1

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet på Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre, om etablering af parkeringsareal, vaskehal og værksted, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
22. november 2019
Der er derfor ikke VVM-pligt og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at etableringen af parkeringsareal, vaskehal og værksted samt regnvandsbassin på Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre, ikke vil kunne påvirke, overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Vurderingen af ændringernes påvirkning af miljøet er set relation til kriterierne til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2, skal underkastes en miljøkonsekvens vurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1), Lovbek. nr. 1225 af den 25. okt. 2018)

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 22 november 2019.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen. 
Klagefrist er 20. december 2019.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort. 
Frist for indbringelse for domstolene er 20. maj 2020.