Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Landzonetilladelse til afholdelse af arrangementer på Byvej 55, Avedøre

Bygge- og Planudvalget har den 9. september 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, så Slowburn Brewing Co-op og Nordlund ApS kan afholde arrangementer på ejendommen.
16. september 2019

Slowburn Brewing Co-op har ansøgt om landzonetilladelse til afholdelse af arrangementer på ejendommen Byvej 55 i forbindelse med ølbryggeriet. Arrangementerne vil foregå indendørs i produktionslokalerne samt på det tilstødende udeareal, hvor der vil blive opstillet borde, bænke og telt. De ønsker at kunne tilbyde mad fra grill eller fra en madvogn, som supplement til ølsmagninger. De forventer, at der maksimalt vil komme 150 gæster.

Der er stillet følgende vilkår for landzonetilladelsen:

  • Slowburn Brewing Co-op kan afholde seks arrangementer i sommerhalvåret for op til 150 gæster ad gangen på Slowburn Brewing Co-op, Byvej 55.
  • Arrangementer skal ske i tidsrummet kl. 13-22.
  • Arrangementerne skal være knyttet til ølproduktionen på Byvej 55, dvs. at de ikke må have karakter af festlokaler.
  • Al parkering skal ske på ejendommen på Byvej 55.
  • Der må ikke ske tidsmæssigt sammenfald med andre større arrangementer på Byvej 55

Nordlund Vingård har ansøgt om landzonetilladelse til afholdelse af arrangementer på ejendommen Byvej 55. Arrangementerne skal foregå i drivhuset og på det tilstødende udeareal. Nordlund Vingård ønsker at afholde festarrangementer som reception, konfirmation, bryllup, fødselsdage og lignende arrangementer. Hvidovre Kommune har i 2006 meddelt landzonetilladelse til Dansk Vin Center til afholdelse af 2-3 årlige vinmesser i form af endagsarrangementer.

Der er stillet følgende vilkår for landzonetilladelsen:  

  • Nordlund Vingård kan afholde 5-10 arrangementer om året for op til 80 gæster ad gangen på Nordlund Vingård, Byvej 55.
  • Arrangementer skal ske i tidsrummet kl. 17-22.
  • Arrangementerne skal være knyttet til vinproduktionen på Byvej 55, dvs. at de ikke må have karakter af selskabslokaler. 
  • Al parkering skal ske på ejendommen på Byvej 55. 
  • Der må ikke ske tidsmæssigt sammenfald med andre større arrangementer på Byvej 55. 

Landzonetilladelse til Slowburn Brewing Co-op

Landzonetilladelse til Nordlund ApS

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden den 14. oktober 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naeveneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naeveneshus.dk. 

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt offentligt bekendtgjort.