Lokalplan 236 for Risbjerggård, Hvidovre Bymidte vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 vedtaget Lokalplan 236 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres et teater- og kulturhus til brug for alle kommunens borgere og foreninger samt etageboliger på Risbjerggårdgrunden.
18. juni 2019

Forslaget til Lokalplan 236 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. januar til den 11. februar 2019. Der er i denne periode indkommet 18 høringssvar til lokalplanforslaget. 

Lokalplanen blev vedtaget med seks ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar og administrationens forslag til ændringer. Den nærmere redegørelse for ændringer fremgår af afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen.  

Lokalplan 236 for Risbjerggård, Hvidovre Bymidte (pdf)

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.


Klagevejledning, Planloven
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 16. juli 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.