Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 vedtaget Lokalplan 140 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for de nødvendige om- og tilbygninger til at Holmegårdsskolen kan øge kapaciteten med et 3. spor på alle årgange.
21. juni 2019
Forslag til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen var fremlagt i offentlig høring i perioden 3. - 31. januar 2019. I løbet af høringsperioden modtog Hvidovre Kommune 10 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen at godkende, at fire ændringsforslag indarbejdes i den endelige lokalplan. Den nærmere redegørelse for ændringer fremgår af afsnittet ”sagsforløb” i lokalplanen.

Lokalplanen blev vedtaget med fire ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar. Den nærmere redegørelse for ændringer fremgår af afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen. 

Lokalplan 140 for Holmegårdskolen (pdf)

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden den 19. juli 2019. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk. 

Eventuel domstolsprøvelse
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.