Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse på Byvej 118

Bygge- og Planudvalget har den 11. juni 2019 besluttet at meddele en tidsbegrænset landzonetilladelse på 5 år til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse som offentlig administration og etablering af 10 parkeringspladser samt cykelparkering på ejendommen Byvej 118, 2650 Hvidovre, matr.nr. 2cb Avedøre By, Avedøre.
24. juni 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35 og offentliggjort den 24. juni 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på pom@hvidovre.dk.

Kopi af landzonetilladelse (pdf)

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 22. juli 2019.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vejledning findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra dato.