Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2016

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2019 vedtaget Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 endeligt.
11. april 2019

Forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. november til den 6. december 2018. Der indkom ikke høringssvar til planforslaget i denne periode. Kommuneplantillægget er vedtaget endeligt uden ændringer.

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan (pdf)

Kommuneplantillægget er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, og var en forudsætning for, at lokalplanen kunne vedtages endeligt. 

Den maksimale bebyggelsesprocent inden for kommuneplanens rammeområde 3C3 hæves fra 100 til 125 for at muliggøre, at der kan opføres yderligere serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, samt at der kan opføres ny etageboligbebyggelse ovenpå dele af butikscentret.

Desuden øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal pr. dagligvarebutik, for at tilpasse de eksisterende forhold i dagligvarebutikken Føtex, der allerede har et butiksareal, der er større end de 3.500 m2tilladte i den eksisterende kommuneplanramme. Dette ændres desuden i retningslinje 3.3.3 for kommunens hovedcenter, Frihedens Butikscenter.

Retsvirkninger
Efter planlovens § 12, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden den 9. maj 2019. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk. 

Eventuel domstolsprøvelse
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.