Miljøgodkendelse BG-Beton

Hvidovre Kommune har givet Miljøgodkendelse til BG-Beton Kanalholmen 20.
20. februar 2019

Hvidovre Kommune har d. 19.02.2019 meddelt Miljøgodkendelse til BG-Beton Kanalholmen 20 2650 Hvidovre.

CVR-nummer: 33885199

P-nummer: 1024307359

Godkendelsen kan hentes her Miljøgodkendelse

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.

 

En eventuel klage sendes fra Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal via www.naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk til Hvidovre Kommune.

 

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 20. marts 2019. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.