Forslag til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018 at sende forslag til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen på Plovheldvej 4-10 i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 3. til den 30. januar 2019.
3. januar 2019

For at øge kapaciteten skal Holmegårdsskolen udvides med et 3. spor på alle årgange. Det betyder samtidig, at skolen mangler plads for at kunne rumme de flere elever. 

Forslaget til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen giver mulighed for udføre de nødvendige om- og tilbygninger på skolen. Tilbygningerne omfatter en tilbygning i tre etager til indskolingen, der placeres syd for de eksisterende bygninger, samt en tilbygning i to til tre etager til udskolingen, der erstatter den nordlige fløj.

Lokalplanen sikrer, at om- og tilbygningerne på skolen sker i overensstemmelse med skolens eksisterende arkitektoniske udtryk.

Forslag til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen (pdf)

Skitser for tilbygninger til Holmegårdsskolen (pdf) 

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 30. januar 2019.

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller som brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgemøde om lokalplanforslaget. Borgermødet finder sted tirsdag, den 22. januar 2019, kl. 18-20, på Holmegårdsskolen, Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre.

 

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt og har kun mindre indflydelse på de eksisterende forhold, da den fastlægger bestemmelser for et område uden at foreslå væsentlige ændringer og ikke ændrer den nuværende anvendelse. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og planen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 31. januar 2019.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren.

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.