Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 236 for Risbjerggård

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2018 besluttet at offentliggøre forslag til Lokalplan 236 for Risbjerggård, Hvidovre Bymidte. Høringsperioden løber fra den 14. januar til og med den 11. februar 2019.
14. januar 2019

Lokalplan 236 omfatter Hvidovrevej 239-245 samt Risbjerggårds Allé 3-5, og er en del af realiseringen af ”Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte”. Lokalplanforslaget har til formål at realisere vinderforslaget af arkitektkonkurrencen om ”Kulturcenter Risbjerggård”, og at skabe mulighed for at opføre etageboliger. 

Lokalplanforslaget er inddelt i to delområder, hvor der i delområde 1 i byggefelt A kun må opføres etageboliger i tre etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Etageboligbebyggelsens placering skal opføres med den ene facade eller gavl helt ud mod Hvidovrevej, for at understøtte byrummet og bygningsstrukturen langs Hvidovrevej. I delområde 2 i byggefelt B må der kun opføres bebyggelse til offentlige formål. Dette skal muliggøre opførelse af konkurrencevinderforslaget ”Kulturgården”, der består af teater- og kulturhus med et tilhørende grønt rekreativt areal. Delområdet må desuden anvendes til tilhørende kommercielle funktioner som café, restaurant og lignende. Det nye kulturhus må opføres i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er 110. 

Forslag til Lokalplan 236 for Risbjerggård (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 11. februar 2019.

Send dine bemærkninger som mail til Center for Plan og Miljø på pom@hvidovre.dk, eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplanforslaget. Borgermødet finder sted onsdag den 30. januar 2019 kl. 18-20 i Bibliotekscaféen, Hvidovrevej 280.

 

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og planen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager. 

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 11. februar 2019.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold. 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.