Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ikke VVM-pligt for etablering af underjordisk regnvandsbassin på Allingvej

Hvidovre Kommune har meddelt bygherre, at etableringen af underjordisk bassinanlæg på Allingvej ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger fra den 7. december 2018.
7. december 2018

Efter Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018, skal visse offentlige og private anlæg underkastes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. I henhold til planloven skal afgørelsen offentliggøres i fire uger med mulighed for at fremsende bemærkninger/indsigelser.

Projektet og screeningen kan ses herunder: 
Ansøgning / Projektbeskrivelse (pdf)
VVM-screening (pdf)

Klagevejledning efter planloven

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 3. januar 2019.

I klager via Klageportalen, som I finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. I logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes Jeres klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser Jeres klage, hvis I sender den uden om Klageportalen, medmindre I forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter Jeres anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse 

Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt / offentligt bekendtgjort.