Ikke VVM-pligt for etablering af underjordisk regnvandsbassin på Allingvej

Hvidovre Kommune har meddelt bygherre, at etableringen af underjordisk bassinanlæg på Allingvej ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger fra den 7. december 2018.
7. december 2018

Efter Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018, skal visse offentlige og private anlæg underkastes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. I henhold til planloven skal afgørelsen offentliggøres i fire uger med mulighed for at fremsende bemærkninger/indsigelser.

Projektet og screeningen kan ses herunder: 
Ansøgning / Projektbeskrivelse (pdf)
VVM-screening (pdf)

Klagevejledning efter planloven

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 3. januar 2019.

I klager via Klageportalen, som I finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. I logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes Jeres klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser Jeres klage, hvis I sender den uden om Klageportalen, medmindre I forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter Jeres anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse 

Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt / offentligt bekendtgjort.