Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2018 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 for Frihedens Butikscenter. Den offentlige høring slutter den 6. december 2018.
8. november 2018

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, der skal gøre det muligt at opføre etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter.

Den maksimale bebyggelsesprocent inden for kommuneplanens rammeområde 3C3 hæves fra 100 til 125 for at muliggøre, at der kan opføres yderligere serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, samt at der kan opføres ny etageboligbebyggelse ovenpå dele af butikscentret. 

Desuden øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal pr. dagligvarebutik, for at tilpasse de eksisterende forhold i dagligvarebutikken Føtex, der allerede har et butiksareal, der er større end de 3.500 m2 tilladte i den eksisterende kommuneplanramme. Dette ændres desuden i retningslinje 3.3.3 for kommunens hovedcenter, Frihedens Butikscenter.

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 (pdf)


Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 6. december 2018. 

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, den 22. november 2018, kl. 18-20, i Bibliotekscafen på Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre. 

Retsvirkninger
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 
Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 6. december 2018.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.