Forslag til Støjhandlingsplan 2018

Teknik- og Miljøudvalget har den 29. august 2018 godkendt forslaget til Hvidovre Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023. Forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger frem til den 5. november 2018.
10. september 2018

Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger, som Hvidovre Kommune tiltænker at gennemføre for at forebygge og reducere påvirkningen fra ekstern støj.

Hvidovre Kommune er omfattet af EU’s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) med udmøntning i dansk lovgivning med ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, BEK nr. 1065 af 12/09/2017, som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan.

Denne støjhandlingsplan er den tredje støjhandlingsplan for Hvidovre Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilken indsats Hvidovre Kommune har iværksat for at begrænse støjen.

Handlingsplanen er - med inspiration og data fra tidligere års handlingsplaner - udarbejdet på baggrund af en ny støjkortlægning udført i foråret 2017 for det fremtidige arbejde med støjreducerende tiltag i kommunen.

Handlingsplanen giver et objektivt billede af hvor i kommunen, der er problemer med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Høring

Eventuelle høringssvar til forslaget til støjhandlingsplan skal være skriftlige. Høringssvar sendes til Center for Trafik og Ejendomme, Vej & Park, Høvedstensvej 19-21, 2650 Hvidovre – eller på følgende e-mail: toe@hvidovre.dk. 

Høringssvar skal være modtaget senest den 5. november 2018.