Landzonetilladelse til etablering af bålhytte på Avedøre Tværvej 56

Bygge- og Planudvalget har den 12. juni 2018 besluttet at meddele landzonetilladelse til etablering af en ca. 30 m2 stor bålhytte i tilknytning til Quark Naturcenter, Avedøre Tværvej 56, 2650 Hvidovre, matr.nr. 2r Avedøre By, Avedøre.
20. juni 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35 og offentliggjort den 20. juni 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på pom@hvidovre.dk.

Kopi af landzonetilladelse (pdf)

Klagevejledning
Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 18. juli 2018. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vejledning findes på Planklagenævnets hjemmeside. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra dato.