Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Landzonetilladelse til udstykning

Hvidovre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr.ne 16a (Gammel Køge Landevej 576) og 16ah, Avedøre By, Avedøre (Gammel Køge Landevej 580).
3. april 2018
Udstykningen er alene en matrikulær opdeling af ejendommen og medfører ingen ændring af anvendelsen, og udstykningen sker heller ikke med henblik på byggeri.

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35 og offentliggjort den 3. april 2018.

Landzonetilladelse til udstykning (pdf)


Klagevejledning
Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 1. maj 2018. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vejledning findes på Planklagenævnets hjemmeside. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra dato.