Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation for skovbyggelinje på Avedøre Tværvej 60-66

Hvidovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 4. april 2018 vedtaget at meddele dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af to boliger på Avedøre Tværvej 60-66, så der kan opføres rækkehuse i overensstemmelse med Lokalplan 458.
20. april 2018

Der har indtil nu ligget fire fritliggende enfamiliehuse på ejendommen. I 2017 blev Lokalplan 458, der giver mulighed for at opføre 15 rækkehuse, vedtaget af Kommunalbestyrelsen. De nye rækkehuse placeres som tre stokke med fem boliger i hver, hvoraf to er beliggende i et område omfattet af skovbyggelinje.

Skovbyggelinjen er afkastet fra skoven omkring Vestvolden. Rækkehusenes mindste afstand til skoven er ca. 295-300 meter. Da skoven er offentligt ejet, er den registreret som fredskov, og dermed er områderne omkring omfattet af en skovbyggelinje på 300 meter. De to sydlige rækkehuse i den vestlige stok forudsætter derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17.

Ansøgningen om dispensation har været sendt i forudgående høring blandt de høringsberettigede parter fra den 31. januar til den 14. februar 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i denne periode.

Der gælder en klagefrist på fire uger fra offentliggørelsen af dispensationen, hvorfor klagefristen udløber den 18. maj 2018. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder den jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 66.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives senest den 18. maj 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside: www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til  Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.