Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 463 for Christiansdalparken vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2017 vedtaget Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken endeligt. Lokalplanen omfatter en eksisterende boligbebyggelse med 30 rækkehuse ved Paradisvej i Avedøre.
12. december 2017

Forslaget til Lokalplan 463 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. maj til den 4. juli 2017. Der indkom seks høringssvar i denne periode. 

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen at foretage en række ændringer i planen - både i redegørelsen og bestemmelserne. Ændringerne i redegørelsen omfatter en ændring af afsnittene ”Lokalplanens indhold”, ”Fortidsmindebeskyttelseslinje”, ”Skovbyggelinje” og ”Jordforurening”. Derudover har der været fire ændringer i bestemmelserne. Disse omhandler formålsbestemmelsens intention omkring bevaring af bygningernes samlede udtryk; farver og materialer til vinduer, døre og carporte/garager; samt muligheden for etablering af fast hegn i skel mod vej og sti.

Lokalplan 463 (pdf) 

 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

 

Klagevejledning

Hvis du vil klage

Klage over afgørelsen skal ske til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra annonceringen på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen, dvs. inden den 9. januar 2018.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Hvad kan der klages over?

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

- om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv. 
- om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan 
- om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt 
- om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt 
- om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering 
- om en dispensation fra en lokalplan er lovlig 
- om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage? 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er Erhvervsministeren samt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.