Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2017 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 516 i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden fra den 7. december 2017 til den 12. januar 2018. Lokalplanen vil give mulighed for, at AV Miljø kan øge anlæggets deponeringskapacitet ved at øge den tilladte højde fra kote +5,2 til kote +11 meter.
7. december 2017

Lokalplanen omfatter AV Miljø på Avedøreholmen 97. Affaldsdeponiet på Avedøre Holme er etableret i 1989 og modtager deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1,45 millioner indbyggere og ca. 80.000 større eller mindre virksomheder. 

Baggrunden for lokalplanen er, at AV Miljø ønsker at udvide deponeringsanlæggets kapacitet. AV Miljø er det eneste deponeringsanlæg til affald i nærheden af København, men anlæggets kapacitet er tæt på at være opbrugt. Med den nuværende restkapacitet og opfyldningstakt forventes det, at anlægget må stoppe for modtagelsen af affald til deponi i midten af 2019. Da der ikke er andre muligheder for deponering af affald i Københavnsområdet, ønsker AV Miljø derfor at udvide anlæggets deponeringskapacitet. Lokalplanen gør dette muligt ved at øge den tilladte højde på den overvejende del af anlægget fra kote +5,2 til kote +11,0, altså 11 meter over den normale vandstand. 

Forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø (pdf)

Miljøvurdering af Lokalplan 516 for AV Miljø (pdf)

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 12. januar 2018.

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

Hvidovre Kommune har vurderet, at Lokalplan 516, AV Miljø er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. 

Miljørapporten konkluderer, at Lokalplan 516 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Miljørapporten offentliggøres samtidig med forslaget til lokalplan. Den offentlige høring af miljørapporten sker samtidig med høringen af planforslaget. Det vil sige, at vi skal have dine bemærkninger til miljørapporten senest den 12. januar 2018. Bemærkninger skal sendes på e-mail til pom@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstenvej 45, 2650 Hvidovre.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 4. januar 2018.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren.

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.