Forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2017 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 137 i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden den 7. december 2017 til den 12. januar 2018. Lokalplanen muliggør, at nybyggeri kan indpasses i Hvidovre Landsby samt opførelse af en ny daginstitution på Bytoften 29 i den gamle politistation.


7. december 2017

Formålet med lokalplanen er at bevare landsbymiljøets ejendoms- og bebyggelsesmønster samt vejforløb og fastlægge de overordnede rammer for bevaring og fremhævning af de træk, der er tilbage af den oprindelige Hvidovre Landsby. Samtidig skal det sikres, at nødvendigt nybyggeri og til- og ombygninger udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og indpasses i det eksisterende miljø. En vigtig del af lokalplanen er, at give mulighed for at opføre en ny institution på Bytoften 29. Opførelsen af en ny institution, som et integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år med 180 børn.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udvikle sig med respekt for de kulturhistoriske værdier, som stadig findes. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser for opførelse af ny bebyggelse, så denne indpasses og harmonerer med det kulturhistoriske miljø samtidig med, at gældende regler og lovgivning overholdes. 

Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde 1 med Hvidovregade 20 og Bytoften 29 (begge bevaringsværdige) giver mulighed for offentlige formål med institutioner. Delområde 2 mellem Bytoften og Baunebakkevej kan anvendes til blandet bolig og erhverv og delområde 3 fastholdes til etageboliger.

Forslag til Lokalplan 137 (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 12. januar 2018. 

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 4. januar 2018.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.