Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2017 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 141 i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden 10. oktober - 4. december 2017. Lokalplanen vil give mulighed for, at ejendommen omdannes fra erhverv til boligområde med rækkehuse og etageboliger.
10. oktober 2017

Ejendommen på Landlystvej 42 er i dag bebygget med en række værksteds- og lagerbygninger, der bruges af en tømrer- og snedkervirksomhed. Den ligger ca. 400 m fra Hvidovre Station og er dermed del af det stationsnære kerneområde. Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål som etageboliger, hvor der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 5.200 m², svarende til 56 boliger. Delområde 2 må kun anvendes til boligformål som tæt-lave boliger i form af 14 rækkehuse med et samlet areal på knap 1.700 m². De eksisterende bygninger i området forudsættes nedrevet i denne sammenhæng. 

Bebyggelsen placeres i fire byggefelter, tre for etageboliger vinkelret på Landlystvej og et i øst-vestlig retning i grundens nordlige del for rækkehusene. Etageantallet varierer mellem tre til fire etager i delområde 1, mens der i delområde 2 maksimalt må opføres to etager. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 80.

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. december 2017. 

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, torsdag den 30. november 2017, kl. 19.00, i Bibliotekscaféen, Hvidovrevej 280.

 

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 6. november 2017.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.