Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2017 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017. Den offentlige høring sker indtil den 2. november 2017.
8. september 2017

Forslaget til kommuneplantillæg omfatter et mindre erhvervsområde nord for Landlystvej, der i Kommuneplan 2016 er benævnt område 1E3. Området rummer ejendommene på adresserne Landlystvej 34, 42 og 44. 

Med kommuneplantillægget vil man ændre den planlagte anvendelse af området fra erhvervsformål som lettere industri, en gros- og lagervirksomhed samt kontor- og serviceerhverv til blandet byområde. I blandede byområder er der mulighed for at indpasse boligformål samt ikke-generende erhvervsformål og offentlige formål. 

Samtidig ændres nogle af de bebyggelsesregulerende rammebestemmelser. Den maksimale bebyggelsesprocent fastholdes på 80, men det maksimale etageantal øges fra 2 til 4, og den maksimale bygningshøjde øges fra 8,50 m til 14 m. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet som led i planlægningen for omdannelse af ejendommen på Landlystvej 42 fra erhvervs- til boligformål, som dette vil ske i det tilhørende forslag til Lokalplan 141. Lokalplanforslaget vil blive offentliggjort efterfølgende.

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 2. november 2017. 

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Tillæg nr. 3 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 6. oktober 2017.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.