Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Vandforsyningsplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2017 vedtaget forslag til Vandforsyningsplan 2017. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden 6. juni til 1. august 2017
6. juni 2017

Vandforsyningsplan 2017 fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningsselskabet HOFOR. Planen sætter rammen for kommunens strategi og mål på vandforsyningsområdet, som i store træk fortsætter indvindingsstrategien fra den tidligere vandforsyningsplan, men tilpasset de aktuelle forhold. For at strategien kan blive til virkelighed, er der opstillet mål, delmål og handlinger, som der skal arbejdes efter, så vandforsyningen i Hvidovre bliver bedst mulig i fremtiden.

Forslag til Hvidovre Kommune Vandforsyningsplan 2017 (pdf)

 

Offentlig høring
Forslag til vandforsyningsplan 2017 har været politisk behandlet og sendes nu i offentlig høring i 8 uger i perioden 6. juni til 1. august 2017.
Alle interesserede har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget.
Bemærkninger sendes på e-mail: til miljo@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.
Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. august 2017.
Når høringsperioden er slut, vurderer Hvidovre Kommune i hvilket omfang de indkomne bemærkninger skal indarbejdes i den endelige plan. Derefter godkendes den endelige vandforsyningsplan politisk.

 

Afgørelse om miljøvurdering
Det er vurderet ved en miljøscreening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2017, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Det skyldes, at Vandforsyningsplan 2017 beskriver den overordnede indvindingsstrategi og mål for vandforsyningsplanlægning i Hvidovre Kommune. De er grundlæggende en fortsættelse af den vandindvinding og vandforsyning, der finder sted allerede i dag, og der forventes derfor ikke væsentlige ændringer i relation til påvirkninger af miljøet. Ud fra screeningen vurderer Hvidovre Kommune, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af planen.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt dvs. senest den 4. juli 2017.