Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

SCREENINGSAFGØRELSE AF ERSTATNING AF EKSISTERENDE VINDMØLLE PÅ JERNHOLMEN 49

Hvidovre Kommune har meddelt bygherre og dennes rådgiver, at erstatning af eksisterende vindmølle på Jernholmen 49 ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen offentliggøres i 4 uger fra den 16. juni – 14. juli 2017.
16. juni 2017

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 448 af 10. maj 2017, skal projekter omfattet af lovens bilag 2 screenes for miljøpåvirkninger. 

Hvidovre Kommune har vurderet det ansøgte projekt i forhold til dens karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning. Der er tale om at erstatte en eksisterende vindmølle med en tilsvarende, næsten identisk, ny mølle med samme beliggenhed. På baggrund af VVM-screeningen vurderer Hvidovre Kommune, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

VVM-screeningen kan se herunder:

Ansøgning (pdf)

Klagevejledning

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.