Forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2017 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 463 i offentlig høring frem til den 4. juli 2017. Lokalplanen omfatter rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken ved Paradisvej / Engvænget samt tilhørende friarealer.
9. maj 2017

Lokalplanområdet rummer en rækkehusbebyggelse fra 1975, der bortset fra mindre ændringer fremstår som den blev opført. Bebyggelsens omfang, placering og udseende er reguleret af Byplanvedtægt A14 og en tinglyst servitut. Grundejerforeningen Christiansdalparken har anmodet Hvidovre Kommune om udarbejdelse af en lokalplan som erstatning for den gældende byplanvedtægt og servitut, da grundejerforeningen har problemer med at administrere disse.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til tæt-lave boliger i form af de eksisterende rækkehuse, mens der er udskilt et delområde der kun må anvendes til rekreativt grønt område som fælles friarealer for bebyggelsen. Lokalplanen gør det ikke muligt at udstykke flere grunde til boliger eller ændre på de eksisterende udstykninger til boligformål. For at sikre sammenhæng i bebyggelsen, er der fastlagt en række bestemmelser om bebyggelsens udseende, heriblandt brug af materialer og farvesætning, samt bestemmelser der regulerer for ubebyggede arealer, stier, vejadgang og parkering.

Forslag til Lokalplan 463 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. juli 2017.

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering

Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 6. juni 2017.
 
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold. 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.