Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2017 besluttet at offentligøre forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017. Den offentlige høring sker indtil den 4. april 2017.
7. februar 2017

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i sammenhæng med forslaget til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelse i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 25 m. Men kommuneplanens rammer for område 1A5 giver kun mulighed for at planlægge for bebyggelse i 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 m.

En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanlægningen. Vedtagelsen af Lokalplan 136 vil således forudsætte, at det fremlagte forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, hvor den maksimale højde øges fra 18 til 25 meter og det maksimale etageantal fra 5 til 6, også bliver vedtaget.

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. april 2017.

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.


Miljøvurdering af planforslaget

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

På grund af planens indhold og beliggenhed, er der gennemført en miljøvurdering af planen. Denne peger på, at luftforurening fra dieseltog og magnetfelter fra kørestrømsanlægget kan påvirke den fremtidige boligbebyggelse i området, mens det ikke forventes, at støj og vibrationer fra banetrafikken vil udgøre et problem.

Miljørapporten sendes i offentlig høring som et selvstændigt dokument. Den offentlige høring af miljørapporten sker samtidig med høringen af planforslaget. Det vil sige, at vi skal have dine bemærkninger til miljørapporten senest den 4. april 2017.

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøvurdering af Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (pdf)