Dispensation fra åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde, den 30. november 2016, at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 til at udstykke en ny grund fra ejendommene Gammel Køge Landevej 581 og 583 med henblik på opførelse af et enfamiliehus.

3. januar 2017

Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og stk. 3, og klagereglerne findes i §§ 78 og 86. 

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen straks blive underrettet om klagen af Hvidovre Kommune. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen i Kultur, Miljø & Vækst på tlf.: 36 39 36 39 eller e-mail til kmv@hvidovre.dk

Dispensation til udstykning fra Gammel Køge Landevej 581 og 583 (pdf)

 

Klagevejledning

I henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86 kan afgørelser efter naturbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der nærmere klages over. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der varetager interesser inden for natur, miljø eller har relevante interesser som formål. 

I skal klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen den 3. januar 2017, det vil sige den 31. januar 2017.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra den 3. januar 2017, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66.