Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 vedtaget forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016. Forslaget fremlægges i offentlig høring fra den 6. december 2016 til den 31. januar 2017.
6. december 2016

Forslaget til kommuneplantillæg er lavet i forbindelse med fremlæggelsen af et nyt lokalplanforslag, nemlig Lokalplan 458 for boliger på Avedøre Tværvej 60-66.

Denne ejendom er i dag bebygget med fire enfamiliehuse. Ejeren ønsker mulighed for at udstykke grunden med henblik på opførelse af flere boliger. Der er derfor udarbejdet forslag til Lokalplan 458, der giver mulighed for at opføre 4, 8 eller 15 boliger på arealet.

Kommuneplan 2016 fastsætter, at den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområde 4A2, Avedørelejren, ikke må overstige 30 for området under ét. Der er ifølge BBR opført 39.070 m2 etageareal inden for Avedørelejren. Med et samlet grundareal på ca. 123.000 m2 inden for rammeområdets afgrænsning, svarer dette til en eksisterende bebyggelsesprocent på 31,7 for området under ét.

For at give rummelighed til opførelse af ny bebyggelse på Avedøre Tværvej 60-66 foreslås den maksimale bebyggelsesprocent derfor ændret til 35 for området under ét i det fremlagte forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 31. januar 2017.

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016 (pdf)

Retsvirkninger

Jævnfør planlovens § 12, stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen desuden modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Dette gælder i medfør af planlovens § 12, stk. 3.

 

Miljøvurdering

Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.