Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 464 for Langkildevej 1 er vedtaget endeligt

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 vedtaget Lokalplan 464 for tæt-lave boliger på Langkildevej 1 endeligt.
13. december 2016

Forslaget til Lokalplan 464 har, sammen med forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009, været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. juli 2016 – 26. august 2016. Der er i denne periode kun kommet bemærkninger til lokalplanforslaget fra Banedanmark.

På baggrund af det indkomne høringssvar besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen at tilføje følgende ordlyd til lokalplanens § 7.2: "Hegn mod jernbanen skal placeres så langt inde på egen grund, at vedligeholdelse kan ske uden at betræde banearealet, jf. lov om jernbane." 

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 er blevet indarbejdet i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2016.

Lokalplan 464 (pdf)

 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Klagen skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Efter planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden seks måneder fra dato.