Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin mellem Byvej og Frydenhøjstien

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. september 2016 besluttet at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til oprensning af regnvandsbassin mellem Frydenhøjstien og Byvej. Afgørelsen offentliggøres den 7. november 2016.
7. november 2016

Kommunen har meddelt dispensation, så HOFOR kan oprense et regnvandsbassin, der ligger mellem Byvej og Frydenhøjstien. Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3 og klagereglerne findes i §§ 78 og 86.

Dispensationen er meddelt på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vilkårene kan ses i afgørelsen, dateret den 31. oktober 2016.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra den 27. juli 2014, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66. 

Afgørelse af 31. oktober 2016 (pdf)

 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten, berørte grundejere, offentlige myndigheder, lokale foreninger med væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende natur- og rekreative foreninger og organisationer.

Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune, Kultur, Miljø og Vækst, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller email til kmv@hvidovre.dk. Hvidovre Kommune videresender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af dispensationen.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene. Dette skal ske senest 6 måneder fra offentliggørelse af dispensationen.