Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2016

Der er gennemført miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2016. Miljøvurderingen fremlægges nu i offentlig høring.
6. september 2016

Den 28. juni 2016 fremlagde Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2016.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til det tidligere fremlagte Forslag til Kommuneplan 2014. 

Først er der foretaget en scoping med henblik på at afdække hvilke emner, der kan have væsentlig miljøpåvirkning. På baggrund af scopingen er følgende emner behandlet i miljørapporten:

  • Indendørs støjpåvirkning
  • Støj, herunder vibrationer
  • Trafik, herunder trafikafvikling og trafikrealteret støj.

Med en række rammeændringer udvides arealerne af centerområder i kommunen, og der gives mulighed for større butiksarealer, der kan medføre støjpåvirkninger og stigende trafikbelastning for beboerne omkring butikkerne. Samlet vurderes det, at ændringen af rammestrukturen for centerområderne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af støjforholdene og trafikken.

Ved etablering af af et kommende boligbyggeri på et tidligere erhvervsareal kan der opstå påvirkninger i forhold til støj og vibrationer fra jernbanen. Med de rette foranstaltninger vurderes det dog muligt at etablere et boligbyggeri, så påvirkningen ikke bliver væsentlig.

Miljøvurdering af Kommuneplan 2016 (pdf)

Scoping af Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse, det vil sige inden den 4. oktober 2016. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.