Landzonetilladelse til opstilling af midlertidig skulptur ved Quark-centret

Hvidovre Kommune har den 11. juli 2016 meddelt landzonetilladelse til opførelse af en ca. 4,5 m høj og ca. 2,5 m bred træskulptur på matr.nr. 2r Avedøre By, Avedøre, beliggende Avedøre Tværvej 56.
11. juli 2016

Skulpturen placeres som et bæredygtigt landartprojekt i naturen. Stedet er udvalgt helt specifikt og med særlige kendetegn, idet der her er slette, krat og vand. Værket opføres i respekt for de naturlige omgivelser, og der vil således ikke blive gravet, fældet eller på nogen anden måde ydet vold mod den eksisterende natur.

Alle materialer vil være genbrug af træ, der ikke er malet eller imprægneret, og der bruges udelukkende jernsøm. På den måde får værket et naturligt præg og er uden skadelige stoffer i naturen. 

Ved afgørelsen er der lagt særlig vægt på, at der er tale om en skulptur, der udføres til stedet helt i genbrugstræ, og hvor skulpturens forgængelighed og dermed dens midlertidighed indgår som et væsentligt element i værket. Det forventes således, at værket skal nedrives og bortskaffes efter en periode på 1-2 år, alt afhængig af påvirkningen fra vind og vejr.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen, den 7. august 2016. 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år fra dags dato, jævnfør planlovens § 56, stk. 1.


Kopi af ansøgning (pdf)


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort, dvs. den 7. august 2016.

Efter planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden seks måneder fra dato.