Forslag til regulativer for affald i høring

Teknik- og Miljøudvalget har den 1. juni 2016 godkendt forslag til nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald
15. juni 2016
Forslagene er i høring fra 21. juni til 16. august 2016.

Baggrunden for udarbejdelsen af de nye regulativer er, at der er sket ændringer i Hvidovre Kommunes affaldsordninger samt ændringer i lovgivningen. 

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald (pdf).

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald (pdf).

Her kan du se nogle af ændringerne i regulativerne:

Regulativ for husholdningsaffald

 • Genbrugsordningen for haveboliger med to-kammerbeholdere til papir, plast, glas og metal er nu udførligt beskrevet i regulativet.
 • Den eksisterende genbrugsordning for etageboliger (sortering af papir, pap og glas) bliver suppleret med ordninger for sortering af metal og plast.
 • Borgere kan bruge godkendte ordninger for brugt emballage og kasserede produkter frem for at benytte de kommunale ordninger (fx producenters indsamling af brugte kaffekapsler). 
Regulativ for erhvervsaffald
 • Organisk affald fra restauranter, storkøkkener, detailhandlen m.v. skal sorteres fra det øvrige affald og sendes til genanvendelse. 
 • Virksomheder – uanset hjemkommune – kan nu bruge genbrugspladserne i I/S Amager Ressourcecenters opland. 
 • Kommunale institutioner får pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger for pap, papir, plast, glas og metal.
 • Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen tilladelse til at opdatere regulativets bilag 3 med definitioner, hvor det er nødvendigt.
Begge regulativer
 • Krav om, at visse nedrivnings- og renoveringsarbejder og dets bygge- og anlægsaffald skal anmeldes.
 • Krav om, at screene for PCB-holdige materialer ved nedrivning og renovering af bygninger opført i perioden 1950-1977.
 • Fastsættelse af vægtgrænser for sække, beholdere og container.
 • Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen tilladelse til at opdatere regulativernes bilag 2 om godkendte beholdere.
 • Tilpasning til en række mindre ændringer af lovgivningen, herunder fx henvisninger til love og bekendtgørelser.
 • Enkelte redaktionelle ændringer.
Høringssvar sendes enten som e-mail til affald@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 19-21, 2650 Hvidovre.