Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udstykning

TMU har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 til at udstykke en ny grund fra ejendommene Gammel Køge Landevej 581 og 583 med henblik på opførelse af et enfamiliehus.
8. juni 2016

Teknik- og Miljøudvalgets dispensation af 11. maj 2016 har hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og stk. 3 og klagereglerne findes i §§ 78 og 86.

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen straks blive underrettet om klagen af Hvidovre Kommune. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen i Kultur, Miljø & Vækst på tlf.: 36 39 36 39 eller e-mail til kmv@hvidovre.dk 


Kopi af dispensation Gammel Køge Landevej 581 og 583Klagevejledning
I henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86 kan afgørelser efter naturbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der nærmere klages over. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der varetager interesser inden for natur, miljø eller har relevante interesser som formål. 

I skal klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen den 8. juni 2016, det vil sige den 6. juli 2016.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljø-klagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra den 6. juli 2016, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66.