Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse – Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har meddelt midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse til Hvidovre Genbrugsplads
7. april 2016

Hvidovre Kommune har meddelt midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

I tillægget gives der tilladelse til, at der gennemføres et etårigt forsøg med døgnåbent.

Materiale der har ligget til grund for sagens behandling, kan ses ved henvendelse til Kultur, Miljø & Vækst, kmv@hvidovre.dk.

Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue) til Hvidovre Kommune.

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 4. maj 2016. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (nyt vindue).