Lokalplan 235 for Sydkærsvej 75 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2016 vedtaget Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 endeligt.
8. april 2016

Lokalplanen omfatter udelukkende ejendommen på Sydkærsvej 75. 

På ejendommen ligger et meget karakteristisk enfamiliehus, som repræsenterer Risbjergkvarterets historie om selvbyggerdrømme og kvarterets heraf følgende store bygningsmæssige diversitet. 

Formålet med lokalplanen er at fastholde enfamiliehuset på Sydkærsvej 75 som et eksempel på et karakteristisk hus i kvarteret. Ejendommen har høj bevaringsværdi og lokalplanen fastsætter at bygningen ikke må nedrives og indeholder herudover en række bestemmelser om bygningens udseende og vilkår for en eventuel udvidelse.

Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget.


Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 (pdf)


Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholds-mæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige inden den 6. maj 2016.

I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.