Landzonetilladelse til etablering af Hvidovre Strandpark

Hvidovre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af sandarealet på badestranden, etablering af siddekanter ved stranden samt til etablering af en legeplads på ejendommen matr.nr. 30b Hvidovre By, Strandmark.
4. april 2016

Hvidovre Strand ligger i Lodsparken ud mod Kalveboderne. Det er Hvidovre Kommunes eneste badestrand og et meget populært rekreativt udflugtsmål for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at de rekreative udfoldelsesmuligheder ved stranden skal forbedres ved at: 

  • Udvide strandens lille sandareal
  • Forbedre opholdspladser ved stranden
  • Etablere en legeplads.

Der er lagt vægt på, at den nye strand og legepladsen udformes med respekt for Lodsparkens naturpræg og for at bevare strandens nuværende karakter af ”lille lokal strand”. 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 


Klagevejledning 

Du kan klage over denne afgørelse. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt miljøministeren. 

Klagen skal være indgivet skriftlig inden 4 uger fra dato, dvs. inden den 2. maj 2016.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Læs mere om gebyrordningen på nmkn.dk.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra dato, dvs. inden den 4. oktober 2016.