høring af tillæg 1 til spildevandsplanen

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser
9. marts 2016

Kommunalbestyrelse har den 2. marts 2016 vedtaget at sende Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 9. marts til den 4. maj 2016.

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser omhandler ophævelsen af bestemmelserne i en række landvæsenskommissionskendelser, der vedrører betaling for vandløbsvedligeholdelse og udledning af spildevand m.m. til Harrestrup Å-systemet.

Forslaget kan læses her. Bilag 1, Bilag 2.

Høringssvar skal være modtaget af Hvidovre Kommune senest den 4. maj 2016. Send dine kommentarer via e-mail til kmv@hvidovre.dk. Du kan også sende dit høringssvar som et almindeligt brev til følgende adresse: Kultur, Miljø & Vækst, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøvurdering af Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser

Hvidovre Kommune har vurderet, om Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser skal undergå miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Hvidovre Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet eller fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Tillægget vurderes endvidere ikke at påvirke et Natura2000 område i væsentlig grad. Det er dermed ikke en plantype, der skal miljøvurderes.

Screening af Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2002 - Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser kan læses her.

Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.

En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.virk.dk eller borger.dk til Hvidovre Kommune.

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 6. april 2016. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.