Dispensation fra beskyttelseslinjen omkring Simonshøj

Hvidovre Kommune har dispenseret fra beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Simonshøj til opførelse af en tilbygning på Hvidovrevej 355.
18. marts 2016

Hvidovre Kommune har, den 17. marts 2016, givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen  til etablering af en tilbygning på Hvidovrevej 355, nær fortidsmindet Simonshøj i Strandmarkskvarteret. Tilbygningen skal placeres mellem den eksisterende bebyggelse og Hvidovrevej, dvs. væk fra fortidsmindet. Dispensationen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Kopi af afgørelsen samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen i Kultur, Miljø & Vækst  på tlf.: 3639 3639 eller e-mail: kmv@hvidovre.dk.


Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 15. april 2016. 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. 

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.