Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

dispensation fra nye miljøregler om luftforurening

Efter endt offentlig høring uden indkomne bemærkninger, meddeler Hvidovre Kommune nu dispensation for overholdelse af nye emissionsgrænseværdier for udledning til luft til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1 (FAH).
22. december 2015

Hvidovre Kommune har d. 22. december 2015 meddelt dispensation til FAH fra de nye miljøkrav for udledning af bl.a. svovl til luften indtil d. 31. december 2018. Det sker efter reglerne om revurdering af miljøgodkendelser i miljøbeskyttelseslovens § 41 med tilhørende bekendtgørelser og "Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg".

Udkastet til dispensation har været i offentlig høring i perioden den 23. november – 21. december 2015 og Hvidovre Kommune har ikke modtaget bemærkninger. Den revurderede miljøgodkendelse med dispensationen er derfor meddelt uden ændringer.

Dispensationen kan læses her (pdf)

Klagevejledning

Hvidovre Kommune gør opmærksom på, at virksomheden og øvrige med interesse i sagen efter Forvaltningsloven har ret til aktindsigt. I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.virk.dk til Hvidovre Kommune.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 19. januar 2016. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.                     

Det kan oplyses, at søgsmål i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 skal være anlagt inden 6 måneder fra kommunens afgørelse om at meddele dispensation, det vil sige inden den 22. juni 2016, eller hvis afgørelsen påklages inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.