Forslag til Lokalplan 235 for Sydkærsvej 75

Kommunalbestyrelsen fremlægger forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 i offentlig høring indtil den 7. januar 2016.
5. november 2015

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2015 vedtaget forslag til Lokalplan 235 for en bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75. Forslaget fremlægges i offentlig høring fra den 5. november 2015 til den 7. januar 2016.

Lokalplanforslaget omfatter udelukkende ejendommen Sydkærsvej 75.

På ejendommen ligger et meget karakteristisk enfamiliehus, som repræsenterer Risbjergkvarterets historie om selvbyggerdrømme og kvarterets heraf følgende store bygningsmæssige diversitet. Formålet med lokalplanen er, at fastholde enfamiliehuset på Sydkærsvej 75, som et eksempel på et karakteristisk hus i kvarteret.

Ejendommen har høj bevaringsværdi og lokalplanen fastsætter at bygningen ikke må nedrives og indeholder herudover en række bestemmelser om bygningens udseende og vilkår for en eventuel udvidelse.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 7. januar 2016.

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til ktma@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Lokalplan 235 (pdf)


Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.