Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014

Der er gennemført miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014. Miljøvurderingen fremlægges nu i offentlig høring.
9. oktober 2015

Den 1. september 2015 fremlagde Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2014.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til den hidtil gældende Kommuneplan 2009. 

Først er der foretaget en scoping med henblik på at afdække hvilke emner, der kan have væsentlig miljøpåvirkning. På baggrund af scopingen er følgende emner behandlet i miljørapporten:

  • Trafik, herunder støj og sikkerhed
  • Befolkning og sundhed, herunder grønne/rekreative områder og befolkningsmæssig gener og begrænsninger, samt sundhedsforbedrende tiltag 
  • Visuel effekt, særligt med fokus på byens arkitektoniske udtryk i forbindelse med byfortætning.

Miljøvurdering af Kommuneplan 2014 (pdf)

Scoping af Kommuneplan 2014 (pdf)


Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages. 

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse, det vil sige inden den 6. november 2015. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.