Forslag til Kommuneplan 2014

Kommunalbestyrelsen fremlægger kommuneplanforslaget i offentlig høring i perioden 1. september – 27. oktober 2015. Der afholdes borgermøde den 21. september 2015.
1. september 2015

Kommuneplanforslaget er en opfølgning på Planstrategi 2011, hvori Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen er beskrevet. Kommuneplanen er således en konkretisering af visionerne og målsætningerne i planstrategien. Kommuneplanen vil udgøre den overordnede og helhedsorienterede planlægning i Hvidovre Kommune for den kommende 12-årige planperiode, når planen er vedtaget endeligt.

Kommuneplanforslaget findes kun i digitale udgaver. Dels som en underside til kommunens hjemmeside, dels som et PDF-dokument:

Gå til den digitale udgave af Forslag til Kommuneplan 2014

Forslag til Kommuneplan 2014 (pdf) 

Alle interesserede har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Bemærkninger skal sendes på e-mail til ktma@hvidovre.dk, eller som brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 27. oktober  2015.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om forslaget til Kommuneplan 2014, mandag den 21. september 2015, kl. 19.00, i Aulaen på Enghøjhuset, Bødkerporten 6A.

Mindretalsudtalelse

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanforslaget havde Gruppe C følgende mindretalsudtalelse:

  • Pkt. 3.2 udgår: ”at antallet af parkeringspladser ved beboelse i stationsnære områder nedbringes” 
  • Pkt. 3.2.1: udgår ”At der kan laves en ny bebyggelse i op til 8 etagers højde i området ved Avedøre Station/Cirkusgrunden, samt at parkeringsdækningen kan reduceres”
  • Pkt. 3.11: at det tilføjes at ”vejnettet udvikles med særlig vægt på hensyntagen til den kollektive trafik og cykel-/gangtrafik”
  • Pkt. 3.11.1 udgår ”vejforløb på Hvidovrevej” (s. 67)
  • At det i pkt 2.7 – erhvervsområder – anføres, at arbejdet med at ændre anvendelsesmuligheder på Avedøre Holme skal ske med hensyntagen til eksisterende virksomheder.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

Efter planlovens § 12, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsen inden for byzone modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.