Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2015 vedtaget Lokalplan 229 endeligt. Lokalplanen muliggør en større udbygning af hospitalet, regulerer parkering og trafik i området mv.
2. juli 2015
På baggrund af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag besluttede Kommunalbestyrelsen at foretage nogle mindre ændringer af lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Følgende ændringer blev vedtaget:
  • Østvej lukkes alligevel ikke for bil- og lastvognskørsel ved Kettegård Allé. Det bliver tilladt at køre ind på Østvej fra Kettegård Allé, men denne delstrækning skal gøres ensrettet i nordlig retning. Lokalplanen konsekvensrettes i i redegørelsens afsnit om trafikforhold, i §§ 9.1, 9.2 samt 13.4, samt på kortbilag 4. 
  • § 2, tredje afsnit, ændres til: ”at fastlægge en effektiv, overskuelig, sikker og fremtidssikret trafikstruktur i lokalplanområdet, der er forbundet med det omkringliggende kommunale og statslige vejnet”. 
  • På kortbilag 1, 3 og 4 rettes matr.nr. 11bc til 11bz. 
  • På kortbilag 4 indtegnes yderligere et arealudlæg til nyt parkeringsområde mellem ambulancevejen og kontorpavillonerne, og redegørelsens afsnit om parkering, side 9, spalte 1, ændres i overensstemmelse med dette.

Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium (pdf)


Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholds-mæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige den 29. juli 2015. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.


I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.