Miljøgodkendelse til PMJ A/S, Avedøreholmen 96-98

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse til PMJ A/S. Miljøgodkendelsen omfatter forarbejdning af jern, stål eller andre metaller.
26. marts 2015

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til PMJ A/S, Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre. 

Miljøgodkendelsen omfatter forarbejdning af jern, stål eller andre metaller på et produktionsareal større end 1.000 m2

Miljøgodkendelsen og det materiale, der har ligget til grund ved sagens behandling, kan ses hos Hvidovre Kommune, Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. 

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk til Hvidovre Kommune. 

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 24. april 2015. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.